HR Force Flow

Организациите днес се изправят пред доста сложни въпроси при управлението на човешките си ресурси.
 
Редица фактори предопределят сложността при осъществяването на политика за управление на човешките ресурси, сред които са:
 
 • възрастови различия
 • културни различия
 • образователни различия
 • различни технически компетенции
 • различни локации
 
Тези фактори биха могли да бъдат контролирани успешно с внедряването на система за управление на човешките ресурси.  Със системата ForceFlow се достига пълна автоматизация на всички процеси и подпомага специалистите по човешки ресурси правилно да планират наемането, обучението и развитието на кадрите.
 
В центъра на системата стои служителя, което спомага развитието на таланта и гарантира дългия му път в компанията. С това се избягва обективната възможност за усещането на служителя от недооцененост или липса на възможности за развитие.
 
 • ForceFlow предоставя всички модерни инструменти за селектиране на потенциални кандидати за работа, като намалява времето за отсяването на подходящите кандидатури.
 • Създава се възможност за въвеждане на система за интервюиране и оценяване по различни критерии
 • Системата позволява създаването на обучителни материали, индивидуални за всяка позиция. С този процес значително се намалява стреса на новопостъпилите кадри при ориентирането в новата среда.
 • атестиране по предварително заложени критерии на фирмата съобразено с дългосрочните и краткосрочните цели на компанията.
 • следене изпълнението на поставените задачи
 • възможност за комуникация между служителите
 
ForceFlow е изключително гъвкава система, която дава възможност за генериране на множество справки свързани със статуса на служителите, оценка на бъдещите потребности, нуждата от финансиране на различни активности и др. С нея лесно ще фиксирате целите си и ще следите за тяхното изпълнение.
При внедряването на ForceFlow ще вие и вашите служители ще имат достъп до ситемата от всяко място и по-всяко време. Същевременно ще разполагате с една система отговаряща на всички стандарти за сигурност на информацията.

За повече информация натиснете тук.