privacy policy

Translation coming soon - here is the text in bulgarian:

Обработващ лични данни

АКЦЕНТ-Д ЕООД е Обработващ лични данни, дружество, регистрирано съгласно Българското законодателство и извършващо ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „България“ № 36, вх.А, ЕИК 104635425 в ТР към АВ на Република България, Телефон за контакт: +359 88 5643562; e-mail: office@accent-d.com.

Длъжностно лице по защита на личните данни

Адвокат Димитър Христов Димитров, АК-Велико Търново
Адрес и кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 15, ет. 8
Телефон: 0888 403 752
Email: dimitarhdimitrov@gmail.com

При осъществяване на дейността си АКЦЕНТ-Д ЕООД извършва законосъобразно и регламентирано събиране, получаване, обработка и съхранение на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и вътрешното национално законодателство за защита на личните данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

1. АКЦЕНТ-Д ЕООД има достъп, получава и обработва лични данни във връзка с разработка и изработване на софтуерни, програми, приложения и решения, усъвършенстването им, отстраняване на недостатъци и грешки в софтуерни програми и решения, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изпълнение на Договор/Споразумение за обработка на лични данни, сключено с Администратор на лични данни

АКЦЕНТ-Д ЕООД е обработващ лични данни, доколкото има достъп до съхранявани бази данни на своите клиенти, съдържащи лични данни на физически лица.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

2. АКЦЕНТ-Д ЕООД получава, има достъп и обработва личните данни, които ни се предоставят за следните цели:

 • създаване на възможност за предоставяне на пълна функционалност при използване на приложението;
 • усъвършенстване и отстраняване на грешки и недостатъци, осигуряване на възможност за изпращане и получаване на отзиви и обратна връзка с препоръки за усъвършенстване на приложението;
 • възможност за извършване на статистическа обработка и оценка удовлетвореността на потребителите на приложението;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в приложението и/или услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати планове и др.;
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи оферти за подновяване и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка.

АКЦЕНТ-Д ЕООД спазва следните принципи при обработката на личните данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • подчиненост на целите на обработката и свеждане на събираните данни до минимум;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение във времето на съхранението до необходимост;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Видове лични данни, които получава и обработва АКЦЕНТ-Д ЕООД

3. АКЦЕНТ-Д ЕООД получава и обработва, и/или има достъп до следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Индивидуализиращи данни, до които дружеството има достъп: име, презиме и фамилия, ЕГН, данни от документ за самоличност, семейно положение, образование, адресна регистрация: постоянен и настоящ адрес, телефонни номера: мобилен, домашен, служебен, имейл адрес, данни за месторабота: фирма, ЕИК, длъжност, сфера на дейност, стаж, трудови правоотношения, адрес месторабота, приходи: заплата, доход на партньор, други доходи, разходи, кредити, данни за собственост: жилище, имоти, автомобили, данни засъжителство, име презиме и фамилия на партньор, ЕГН на партньор, данни засъдимост, месторабота на партньора: фирма, длъжност; телефон и служебен телефон на партньора.
 • Цел, за която се обработват данните: създаване на възможност за предоставяне на пълна функционалност при използване на приложението; усъвършенстване и отстраняване на грешки и недостатъци, осигуряване на възможност за изпращане и получаване на отзиви и обратна връзка с препоръки за усъвършенстване на приложението; възможност за извършване на статистическа обработка и оценка удовлетвореността на потребителите на приложението; изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в приложението и/или услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати планове и др.; подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи оферти за подновяване и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас; предоставяне на техническа поддръжка.
 • Основание за обработка на личните данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Договор/Споразумение за обработка на лични данни, сключено с Администратор на лични данни

АКЦЕНТ-Д ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Относно личните данни, до които дружеството има достъп и обработва в приложенията, те са му предадени от Администратор /клиент/ въз основа на сключен договор/споразумение. При отстраняване на грешки и бъгове, усъвършенстване, поддръжка и др. подобни на създадени от дружеството софтуерни решения, собственост на друг Администратор, АКЦЕНТ-Д ЕООД в качеството му на обработващ лични данни има достъп до данните, събрани и съхранени в приложението. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни въз основа на събраните данни, или профилиране.

Срок на съхранение на личните данни

4. АКЦЕНТ-Д ЕООД има достъп и обработва лични данни в софтуерни приложения за срок не по-дълъг от срока, необходим за програмна работа и/или поддръжка по приложението, или от срока на ползване на приложенията и софтуерните системи на дружеството. След приключване на работата и поддръжката/преустановяване ползването на приложенията и софтуерните системи, АКЦЕНТ-Д ЕООД преустановява обработката без да запазва копия на данните, или изтрива и унищожава всички Ваши данни и носителите на които те се намират, без ненужно забавяне.

Предаване на лични данни за обработване

5. АКЦЕНТ-Д ЕООД уведомява предварително администратора в случай на намерение да предаде или поискване за предаване на част или всички лични данни на трети лица и държави, компетентни органи или международни организации.

Прекратяване на основанието за достъп и обработване на личните данни

6. Ако администратора не желае всички или част от личните данни да продължат да бъдат обработвани от АКЦЕНТ-Д ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, той може да прекрати договора/споразумението за обработка. Двете страни преценяват доколко работата и/или поддръжката на създадените приложения може да продължи. С прекратяване на споразумението за обработване на лични данни се преустановява достъпа до лични данни. Всички данни, обработвани до прекратяването, са обработени законосъобразно.

Права при събирането, обработването и съхранението на личните данни

Право на достъп

7. Всеки субект на данни има право да изиска и получи от администратор потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, като АКЦЕНТ-Д ЕООД съдейства на този процес. Субекта има право да получи достъп до личните си данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни, като АКЦЕНТ –Д ЕООД предоставя данни на администратора по негово нареждане, за предоставяне на субекта. АКЦЕНТ-Д ЕООД предоставя при поискване от администратора, копие от обработваните лични данни, в писмена или при възможност електронна форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но АКЦЕНТ-Д ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на прекомерност на исканията и злоупотреба с това право.

Администраторът на лични данни може да иска справка и информация за обработваните лични данни, до които АКЦЕНТ-Д ЕООД има достъп.

Право на коригиране или попълване

8. Администраторите могат да искат от АКЦЕНТ-Д ЕООД коригиране на неточните или непълни лични данни.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

9. Администраторите имат правото да поискат от АКЦЕНТ-Д ЕООД изтриване лични данни, а АКЦЕНТ-Д ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне по нареждане на администратора. АКЦЕНТ-Д ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо обработващия или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

Администраторите на лични данни следва да отправят недвусмислено писмено искане за изтриване на данните на субекта от приложението тяхна собственост.

АКЦЕНТ-Д ЕООД не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени от/срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

10. По нареждане на администратора АКЦЕНТ-Д ЕООД може да ограничи обработването на лични данни, когато субекта на данни:

 • е оспорил точността на личните данни, за срок, който позволява на АКЦЕНТ-Д ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субекта не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • АКЦЕНТ-Д ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субекта ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Субекта е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите му;
 • Администраторът на лични данни поиска ограничаване на обработването по друга причина.

Право на преносимост

11. Администраторът предал лични данни за обработка може да поиска от АКЦЕНТ-Д ЕООД директно да прехвърли личните данни към посочен от него администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

12. Администраторът може да поиска от АКЦЕНТ-Д ЕООД да го информира относно всички получатели, на които са разкрити личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването. АКЦЕНТ-Д ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

13. Администраторът на лични данни може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от АКЦЕНТ-Д ЕООД, които се отнасят до субект на лични данни.

Права при нарушение на сигурността на личните ви данни

14. Ако АКЦЕНТ-Д ЕООД установи нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи висок риск за правата и свободите на субектите, той уведомява администраторите без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

АКЦЕНТ-Д ЕООД не е длъжен да уведомява администраторите на лични данни, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на субектите;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

15. В качеството му на обработващ лични данни, имащ достъп до тях, АКЦЕНТ-Д ЕООД предава лични данни на трети лица единствено и само по нареждане на Администратора, който му ги е предал.

Право на жалба и съдебна защита

16. В случай на нарушаване на правата на субектите съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, те имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Субектът има право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата му като субект на данни са били нарушени.

Други

17. Правата относно защита на личните данни могат да се упражнят чрез формите, приложени към настоящата информация. Тези форми не са задължителни и исканията могат да се отправят във всякаква форма, която съдържа изявление за това и идентифицира лицето като притежател на данните.

18. Когато личните данни са предадени на трето лице, собственик на приложение, което АКЦЕНТ-Д ЕООД е създало и поддържа, дружеството действа в качеството на обработващ, имащ достъп до личните данни на субектите. В тези случаи АКЦЕНТ-Д ЕООД действа въз основа на Договор/Споразумение за обработка на лични данни със собственика на приложението /Администратор на лични данни/ и само доколкото е необходимо за усъвършенстването, отстраняване на грешки, поддръжка и др. подобни в приложението. В тези случаи АКЦЕНТ-Д ЕООД не определя целите и средствата на събирането и обработката на лични данни и не носи отговорност за предприетите/непредприети от администратора мерки за защита на личните данни. Отговорността на АКЦЕНТ-Д ЕООД в тези случаи е ограничава до нарежданията на администратора, съгласно Регламента и споразумението.

За всички неуредени в настоящата Декларация за поверителност отношения се прилагат (ЕС) Регламент № 679/2016 г., ЗЗЛД и приложимото законодателство в областта на защита на личните данни.