ERP Accent

ERP Accent е система от ново поколение, която осигурява моделиране на процесите на организацията по неин образец. Тя позволява изменение и допълнение във времето на различни процеси и структури.
 
ERP Accent дава възможност за работа в реално време на всички служители в организацията, независимо дали се намират в базовия офис или работят отдалечено.
 
След внедряване на системата тя осигурява:
 
  • 360° поглед върху бизнес процесите
  • Оптимизация на процедурите
  • Автоматизация на процесите
След внедряване на ERP Accent се наблюдава подобряване на резултатите и повишаване на доходността. Системата свежда до минимум възможността за технически грешки произтичащи от човешкия фактор. Постига се съкращаване на времето за изпълнение на поставените задачи. Подобрява се комуникацията и сътрудничеството между отделите на компанията и се постига ясно разграничение на ролите и отговорностите на всяко наето лице.
 
Системата генерира множество видове справки и отчети необходими на ръководните кадри за да взимат бързи и правилни управленски решения.
 
Всеки един служител разполага с възможност да работи в офиса или отдалечено по преценка на неговия ръководител.
 
ERP Accent приоритизира сигурността и  управление на достъпа до информация и работата с нея. В системата се дефинират индивидуални потребителски права за достъп и работа с всяка една функционалност, в зависимост от длъжностните характеристики на служителите във фирмата и извършваните от тях дейности. Сигурността на данните се следи и подсигурява чрез различни методи и инструменти за контрол на достъпа, както от вътрешни фактори така и от външен не оторизиран достъп.
 
ERP Accent дава възможност за комуникация с трети системи използвани от предприятието до момента и възможност за развитие на системата за връзка с нови такива.